Bludenz Bahnhof

PlanLinieZielMinAb
13:35

2

Beim Kreuz - Brunnenfeld Steig B
13:35

1

Obdorf - Muttersberg Steig B
13:37

S4

Schruns Bahn
13:38

90

Klostertal - Stuben Steig A
13:39

S1

Bregenz Hafen Bahn
13:39

76

Nenzing Bahnhof Steig A
14:00

REX

Lindau Bahn
14:03

73

Feldkirch ohne Ludesch Bahnhof Steig A
14:05

2

Brunnenfeld - Beim Kreuz Steig B
14:05

1

Obdorf - Muttersberg Steig B
14:05

S4

Schruns Bahn